Regulamin korzystania ze stron internetowych Evention 

Regulamin korzystania ze stron internetowych Evention

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaj, zakres oraz warunki korzystania ze stron internetowych Evention;

2) prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy warunków uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Evention (Wydarzenie) ani innych usługach niewymienionych poniżej, lecz może być stosowany do innych stron internetowych Evention w zakresie, w jakim świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

1)  Dostawcy Social Media – usługodawcy poszczególnych kanałów social media (np. Facebooka, twittera, youtube’a, Linkedina), w których Evention posiada swoje Profile w Social Media;

2) Formularz kontaktowy – formularze kontaktowe online dostępne na Stronie www służące do kontaktów z Evention, w tym do składania aplikacji na wolne stanowiska pracy w Evention;

3) Newsletter – cyklicznie otrzymywane wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o Evention, Wydarzeniami lub innymi usługami świadczonymi przez Evention. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Evention oraz in nich podmiotów współpracujących z Evention;

4) Profil w Social Media – profil, FanPage, kanał Evention na wybranym portalu społecznościowym lub innym kanale social media (np. Facebook, youtube, Linkedin, twitter) poświęcony Evention lub wybranemu Wydarzeniu lub usłudze świadczonej przez Evention;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze stron internetowych Evention;

6) Strona www – każda strona www Usługodawcy podlegająca regulacjom niniejszego Regulaminu i wszystkie jej podstrony;

7) Subskrypcja – zamówienie Newslettera przez Użytkownika, od momentu wysłania informacji o chęci otrzymywania Newslettera do momentu złożenia informacji o rezygnacji z Newslettera lub zaprzestaniu korzystania z Newslettera z innej przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy lub Użytkownika;

8) Usługodawca – Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, , REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),

9) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem;

10) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług;

11) Wydarzenie – konferencja, webinarium, szkolenie lub inne wydarzenie / event organizowany przez Evention.

Usługi

4. Evention świadczy usługi droga elektroniczną za pomocą Stron www oraz za pośrednictwem Profili w Social Media.

5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną objęte niniejszym Regulaminem za pomocą Stron www: strony internetowej evention.pl, stron internetowych dedykowanych organizowanym Wydarzeniom, w szczególności Konferencjom stacjonarnym oraz Konferencjom online oraz Akademii Evention. Każda strona www podlegająca niniejszemu Regulaminowi (Strona www) zawiera stosowną informację oraz treść lub link do Regulaminu, niezależnie od innych dokumentów danej Strony www.

6. Świadczone Usługi polegają na:

 1. Udostępnianiu treści i informacji o Evention, zakresie działalności Evention, wydarzeniach organizowanych przez Evention i innych usługach świadczonych przez Evention, innych informacji związanych ze świadczonymi Usługami lub Evention;
 2. Udostępnianiu informacji o kontrahentach biznesowych Evention, np. współorganizatorach, patronach organizowanych wydarzeń;
 3. Udostępnianiu formularza kontaktowego;
 4. Świadczeniu usługi Newsletter.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

7. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie Usług zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

8. Świadczenie Usługi za pośrednictwem Profilu w Social Media podlega również stosownemu regulaminowi Dostawcy danego Social Media. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się również z treścią regulaminu Dostawcy danego Social Media.

9. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia Strony www lub którejkolwiek z jej podstron, wysłania Formularza kontaktowego lub w momencie wejścia na Profil w Social Media.

10. W przypadku Newslettera zawarcie umowy następuje w momencie wysłania zamówienia Subskrypcji.

11. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych Usług, tj.:

 1. W przypadku dostarczania treści na Stronie www lub Profilu w Social Media – do momentu zamknięcia Strony www lub opuszczenia Profilu w Social Media;
 2. W przypadku Formularza kontaktowego – w momencie dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia Formularza kontaktowego;
 3. W przypadku Newslettera – do momentu zakończenia Subskrypcji, niezależnie od przyczyny.

12. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Korzystanie z Usług może wiązać się z opłatami na rzecz innych podmiotów, np. dostawców Internetu dla Użytkownika, zgodnie z ofertą, z której Użytkownik korzysta.

13. Korzystanie z innych usług Evention nieobjętych niniejszym Regulaminem, w szczególności Wydarzeń lub Akademii Evention, może wiązać się z opłatami, zgodnie z regulaminami tych innych usług, co pozostaje poza obszarem regulacji w niniejszym Regulaminie.

14. Usługobiorca może korzystać z anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z następujących Usług:

1) Strony www;

2) Profile w Social Media, jeżeli jest to możliwe zgodnie z regulaminami tych Social Media i zgodne z ustawieniami profili Użytkowników.

15. Korzystanie z pozostałych Usług wiąże się z koniecznością podania informacji, które mogą prowadzić do ustalenia tożsamości Użytkownika:

 1. Formularzy kontaktowych – obowiązek podania adresu e-mail, a także w niektórych przypadkach uzależnionych od sprawy, z którą Użytkownik zgłasza się do Evention: numeru telefonu, imienia i nazwiska, informacji o Usługach lub innych usługach, z których Użytkownik korzysta, innych informacji niezbędnych do załatwienia sprawy Użytkownika, a w przypadku składania aplikacji o pracę – również CV, listów motywacyjnych lub innych załączanych przez Użytkownika plików;
 2. Newslettera – adresu e-mail Użytkownika, na który ma być świadczona Usługa Newslettera.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach znajdują się w Polityce prywatności stron internetowych Evention dostępnej na Stronie www  https://evention.pl/polityka-prywatnosci-stron-internetowych-evention/.

17. Informacje dotyczące stosowania plików Cookies przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Cookies zamieszczonej na Stronie www https://evention.pl/polityka-cookies-stron-internetowych-evention/.

Warunki korzystania z Usług

18. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.

19. Zakazane jest wykorzystywanie do korzystania z Usług adresów mailowych, do których prawo do ich wykorzystywania w tym celu nie przysługuje Użytkownikowi, w szczególności zakazane jest wykorzystywanie cudzego adres mailowego.

20. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych innych osób w celu korzystania z Usług.

21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.

22. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.

23. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów (np. do Profili w Social Media, do zewnętrznych źródeł informacji w sieci Internet, w tym w social media). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usług.

24. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.

25. Za przerwy w dostępności lub poprawności wyświetlania Profili w Social Media leżące po stronie dostawców Social Media Usługodawca nie odpowiada.

26. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony www lub Profili w Social Media.

27. Usługi formularza kontaktowego oraz niektóre funkcjonalności Profili w Social Media (np. chat, Messenger) mają charakter wspomagający bezpośredni kontakt Użytkownika z Evention odbywający się poprzez bezpośrednią korespondencję online.

28. Strony www, Usługi oraz wszystkie ich elementy, w szczególności układ, znaki, oznaczenia, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video, jak i prezentacje i inne materiały są prawnie chronione, a prawa przysługują Evention lub osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są chronione przepisami prawa.

29. Ochrona prawna może wynikać z przepisów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych polskich lub unijnych, ochrony patentowej, nieuczciwej konkurencji, naruszania praw do oznaczeń, praw autorskich majątkowych lub niemajątkowych.

30. Korzystanie z umieszczonych na Stronach www treści nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nich zawartych.

31. Powyższe treści, oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Evention albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić innych Użytkowników, potencjalnych klientów lub kontrahentów Evention w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Evention.

32. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

33. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.

34. W przypadku Formularza kontaktowego oraz Newslettera niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

35. Dostawcy Social Media mogą wprowadzać własne wymagania techniczne oraz warunki korzystania z social media, co może mieć wpływ na możliwość korzystania z Profili w Social Media. Usługodawca nie odpowiada jednak za warunki świadczenia usług przez Dostawców Social Media.

Postępowanie reklamacyjne

36. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

37. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.

38. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

39. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.

40. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.

41. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

42. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę.

Postanowienia końcowe

43. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:

 1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony www lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.

44. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na Stronie www.

45. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski lub język angielski.

46. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

47. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.

48. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.