Polityka prywatności stron internetowych Evention

Polityka prywatności stron internetowych Evention

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO – Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, , REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  2. Newsletter – cyklicznie otrzymywane wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o Evention, Wydarzeniami lub innymi usługami świadczonymi przez Evention. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Evention oraz in nich podmiotów współpracujących z Evention;
  3. Profil w Social Media – profil, FanPage, kanał Evention na wybranym portalu społecznościowym lub innym kanale social media (np. Facebook, youtube, Linkedin, twitter) poświęcony Evention lub wybranemu Wydarzeniu lub usłudze świadczonej przez Evention;
  4. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, Konferencji online / webinariów, stron wymagających logowania, w szczególności Akademii Evention, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających;
  5. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności stron internetowych Evention;
  6. Regulamin – Regulamin stron internetowych Evention dostępny pod adresem: ;
  7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  8. Subskrypcja – zamówienie Newslettera przez Użytkownika, od momentu wysłania informacji o chęci otrzymywania Newslettera do momentu złożenia informacji o rezygnacji z Newslettera lub zaprzestaniu korzystania z Newslettera z innej przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy lub Użytkownika;
  9. Strona www – każda strona www Usługodawcy podlegająca regulacjom niniejszego Regulaminu i wszystkie jej podstrony;
  10. Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług;
  12. Wydarzenie – konferencja, webinarium, szkolenie lub inne wydarzenie / event organizowany przez Evention.

Co zawiera Polityka prywatności stron internetowych Evention

Polityka prywatności stron internetowych Evention to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej Polityce prywatności Evention zawarła jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem Usług Strony www, Usługi Newslettera oraz Profili w Social Media. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies Evention dostępnej .
Inne usługi świadczone przez Evention na podstawie odrębnych regulaminów mogą wymagać przetwarzania danych osobowych w innym zakresie i celu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminach lub politykach prywatności poszczególnych usług zgodnie z informacjami przekazywanymi w ramach rozpoczynania korzystania z tych usług.

Dane osobowe

Evention chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem Stron www oraz Profili w Social Media.

Te informacje mogą nie zawierać danych ujawniających tożsamość Użytkowników, lecz ponieważ dotyczą zachowań Użytkowników określonych jednoznacznie za pomocą Plików Cookies, Evention chroni wszystkie informacje o Użytkownikach bez względu na posiadanie informacji o ich tożsamości, dbając o prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Evention.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem:

 1. korespondencyjnie na podany ww. adres siedziby;
 2. mailowo na adres:

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Usługi

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu umożliwienia im korzystania z Usług. Administrator posiada informacje:

 1. w zakresie korzystania z Usług Stron www – informacje dotyczące korzystania i aktywności z danej Strony www, w tym w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zawarte w Plikach Cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe;
 2. w zakresie Formularza kontaktowego – informacje niezbędne do wypełnienia formularza: adres e-mail oraz opis sprawy, a w razie potrzeby również imię, nazwisko, numer telefonu Użytkownika, stanowisko, nazwa firmy, szczegóły dotyczące korzystania z Usług;
 3. w zakresie Profili w Social Media – informacje o polubieniu / śledzeniu Profilu w Social Media, aktywności na Profilach w Social Media, treść zamieszczanych przez Użytkownika komentarzy i postów;
 4. w zakresie Newslettera – adres e-mail podany przez Użytkownika przy zamawianiu Subskrypcji, data zamówienia i rezygnacji z Subskrypcji, daty i informacje o zrealizowanych wysyłkach Newslettera.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Pliki Cookies lub dane z innych podobnych technologii, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.

Realizacja kontaktu z Użytkownikami, e-maile, Formularze kontaktowe, Czat, Meseenger, inne formy kontaktu bezpośredniego online.

W celu umożliwienia kontaktu Evention z Użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Evention, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości. Rozmowy z Evention nie są nagrywane.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Evention, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator może udostępnić informacje o Użytkowniku innym podmiotom, właściwej w zakresie określonej sprawy Użytkownika, zgodnie z zakresem jego sprawy.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Evention.

W przypadku kanałów komunikacji dostępnych w Social Media, odrębnym od Evention administratorem danych osobowych jest Dostawca Social Media, zgodnie z polityką prywatności tego Dostawcy. Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z polityką prywatności Dostawców Social Media.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przez Evention , kontrahentów Evention lub przez innych Użytkowników Usług, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Evention względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników lub kontrahentów Evention, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi, kontrahentowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Evention polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Evention będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

Statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich Usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub informacje z innych podobnych technologii:

 1. Pliki Cookies własne;
  1. WordPress
 2. Socialmedia:
  1. Piksel Facebook
  2. LinkedIn Insight Tag
 3. narzędzia innych podmiotów:
  1. Google Analytics
  2. Google Ads (śledzenie konwersji i tag remarketingowy)
  3. HubSpot

Szczegółowe informacje o ww. usługach dostarczanych przez Dostawców Social Media lub inne podmioty znajdują się w Politykach prywatności tych usług dostępnych na stronach internetowych ich dostawców.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 90 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies znajdującej się .

Marketing innych produktów i usług w ramach świadczenia Usług

Na Stronie www lub Profilach w Social Media Administrator może zamieszczać informacje o swoich kontrahentach, z którym wspólnie realizuje swoje działania i aktywności zawodowe, w szczególności organizuje Wydarzenia, ponadto sporadycznie może też zamieszczać informacje o kontrahentach, eventach lub produktach powiązanych ze świadczonymi przez Evention innymi usługami.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Evention polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami, treści promocyjnych akcji, w które Evention jest zaangażowana oraz treści promocyjnych kontrahentów Evention. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują.

Ujawnianie danych Użytkowników

Realizacja Usług

W zakresie Stron www dane Użytkowników nie są udostępniane w celu świadczenia Usługi.

W zakresie Profili w Social Media, w związku ze specyfiką poszczególnych Social Media, niektóre informacje i aktywności Użytkowników podejmowane na Profilach w Social Media, np. o polubieniach, treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne lub publikowane określonemu gronu odbiorców, zgodnie ze specyfiką funkcjonalności poszczególnych social Media. W tym zakresie Evention nie ma wpływu na Social Media ani na ich funkcjonalności, zasady ochrony prywatności i stosowane procedury reklamacyjne.

Dostawcy Usług

Evention korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. outsourcing, umowa o realizację/zlecenie, zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług, np. hosting, obsługa Stron www, serwis IT. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych, ich podstawą prawną na gruncie RODO oraz właściwymi postanowieniami dotyczącymi warunków tego ujawnienia (powierzenie przetwarzania danych, udostępnienie danych).

Inni Użytkownicy, inne podmioty

Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Może jednak zdarzyć się, że Evention będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, np. organom ścigania, organom państwowym, innym Użytkownikom w celu dochodzenia przez nich ich roszczeń. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia Evention będzie obowiązana.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

 1. Żądać od Evention informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 2. Sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Evention są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 3. Żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 4. Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Evention będzie weryfikować ich prawidłowość;
  2. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Evention;
  3. Evention nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Evention co do zasadności sprzeciwu;
 5. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Evention;
 6. Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że Evention przetwarza jej dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jej praw.

Evention zachęca jednak do występowania w pierwszej kolejności do Administratora z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Evention.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie www oraz na Profilach w Social Media, a w przypadku Newslettera – również na podany adres e-mail.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 czerwca 2020