Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention

Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2020 r.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Cena – cena za udział w Konferencji,
  2. Dane Osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w rozumieniu RODO,
  3. E-Konferencja – wydarzenie (konferencja, szkolenie, warsztat, webinarium, spotkanie, inne) organizowane w formie uczestnictwa na odległość, online,
  4. Harmonogram – harmonogram Konferencji określający datę, godziny oraz harmonogram (plan) Konferencji, a w przypadku Konferencji stacjonarnej również jej Lokalizacje,
  5. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Evention niezależnie od formy: Konferencja stacjonarna lub E-Konferencja,
  6. Konferencja stacjonarna – wydarzenie (konferencja, szkolenie, inne) organizowane przez Evention w formie tradycyjnej, stacjonarnej: konferencja,
  7. Lokalizacja – lokalizacja fizyczna, w której odbędzie się Konferencja stacjonarna, noclegi oraz imprezy dodatkowe Konferencji stacjonarnej,
  8. Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Konferencji,
  9. Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Konferencji lub wydarzeń związanych z Konferencją,
  10. Organizator / my / Evention – Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. 22 535-30-33, , REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  11. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
  12. Partner – organizacja lub przedsiębiorca posiadająca status Partnera Merytorycznego lub Organizatora Konferencji, z wyłączeniem Evention,
  13. Polityka Cookies – polityka regulująca zasady i zakres stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii przez Organizatora dostępna https://evention.pl/polityka-cookies-stron-internetowych-evention/,
  14. Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-stron-internetowych-evention/,
  15. Prelegent – osoba fizyczna występująca na Konferencji w roli prowadzącego, prelegenta, moderatora, trenera, występująca w imieniu własnym lub reprezentująca organizację (np. organ administracji publicznej, NGO, przedsiębiorcę, Partnera, Organizatora innego niż Evention),
  16. Regulamin – niniejszy Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
  17. Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonej Konferencji,
  18. Rejestracja – czynność dokonywana drogą tradycyjną (papierowo, telefonicznie, mailowo) w celu zgłoszenia się Uczestnika do udziału w Konferencji,
  19. Rejestracja online – Rejestracja dokonywana drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego Evention,
  20. siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
  21. Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
  22. Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Konferencji zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje ogólne zasady udziału w Konferencjach organizowanych przez Evention.
 4. Szczegółowe warunki poszczególnych Konferencji zostały określone w Regulaminie Szczegółowym danej Konferencji.
 5. Każda Konferencja posiada dedykowany Regulamin Szczegółowy.
 6. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 7. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.
 8. Rejestracja online oraz organizacja E-Konferencji podlegają regulacjom prawnym dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną. W tym zakresie usługa Rejestracji online oraz E-Konferencji są usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
 9. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu jest Evention.
 10. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu jest Uczestnik.
 11. Organizacja Konferencji wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych Uczestników oraz Nabywców. Zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Konferencji Evention.
 12. Każdy Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z Polityką Prywatności Konferencji Evention przed dokonaniem Rejestracji.

§2. USŁUGI OBJĘTE NINIEJSZYM REGULAMINEM

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest organizacja Konferencji, w szczególności:
  1. Rejestracja oraz Rejestracja online;
  2. organizacja merytoryczna Konferencji, tj. określenie zakresu merytorycznego Konferencji, zapewnienie udziału Prelegentów, określenie Harmonogramu Konferencji;
  3. organizacja administracyjna Konferencji stacjonarnej, tj. zapewnienie wstępu na Konferencję, wstępu do dedykowanej przestrzeni restauracyjnej w trakcie Konferencji, noclegów, bezpieczeństwa Uczestników i Prelegentów Konferencji;
  4. organizacja administracyjna E-Konferencji, tj. zapewnienie możliwości uczestnictwa w E-Konferencji, zapewnienie bezpieczeństwa przebiegu E-Konferencji.
 2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną są:
  1. Rejestracja online;
  2. E-Konferencja.
 3. Usługa Rejestracji online obejmuje możliwość wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej Evention dedykowanej danej Konferencji.
 4. Usługa E-Konferencji obejmuje prowadzenie i uczestnictwo w E-Konferencji za pomocą środków przekazu na odległość z użyciem sieci Internet. W zależności od E-Konferencji, może ona obejmować:
  1. projekcję prezentacji multimedialnych i innych materiałów E-Konferencji i Prelegentów;
  2. prowadzenie E-Konferencji za pomocą samego głosu Prelegenta lub jego głosu oraz wizerunku;
  3. widoczność Uczestników za pomocą ich oznaczeń, loginów, imienia i nazwiska, stanowiska, fotografii, adresów e-mail lub numerów telefonu służących do zalogowania się do E-Konferencji;
  4. możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu, samego głosu lub głosu i wizerunku.
 5. Zakres danej Konferencji określa jej Regulamin Szczegółowy.
 6. Konferencje są organizowane przy współudziale współorganizatorów i Partnerów.
 7. Lista Partnerów Konferencji jest publikowana na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Organizacje” lub „Organizatorzy”.
 8. Podczas każdej Konferencji pojawiają się informacje o Partnerach i innych podmiotach reprezentowanych na Konferencji przez Prelegentów.
 9. Partnerzy i inne podmioty, w szczególności firmy IT mogą być uprawnione do dystrybuowania swoich materiałów promocyjnych i marketingowych, w tym do organizowania stanowisk promocyjnych podczas Konferencji stacjonarnych.
 10. Działania określone w ust. 8 i 9 powyżej stanowią integralną część Konferencji.
 11. Warunki udziału Partnerów, Prelegentów i innych podmiotów są regulowane indywidualnie w drodze umowy lub uzgodnień.

§3. USŁUGI DODATKOWE

 1. Konferencja może obejmować również dodatkowe elementy, np. otrzymanie materiałów z Konferencji, relacji z Konferencji, imprezy towarzyszące.
 2. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
 4. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 5. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do udziału w Konferencji wymagane są aktualny adres e-mail niezbędny do dokonania Rejestracji online oraz do przesyłania Notyfikacji, czyli bieżącej komunikacji w sprawach organizacyjnych związanych z Konferencją.
 2. Pozostałe wymagania techniczne dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną: Rejestracji online oraz E-Konferencji.
 3. W celu skorzystania z usług Rejestracji online lub E-Konferencji należy korzystać z urządzenia i sieci Internet o parametrach umożliwiających komfortowe korzystanie z usług.
 4. Rejestracja online oraz udział w E-Konferencji wymagają:
  1. sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;
  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
  3. aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie otwarcia stron www, zalogowanie się do E-Konferencji oraz transfer E-Konferencji. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Uczestnik i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Evention i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu;
  4. posiadania aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Udział w E-Konferencji wymaga dodatkowo dostępu do narzędzia wykorzystywanego do organizacji danej E-Konferencji, np. Zoom, Microsoft Teams, Skype, dedykowanego narzędzia Evention.

§5. ZAWARCIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY NA USŁUGI

 1. Organizatorem odpowiedzialnym za realizację Usług jest Evention.
 2. Stroną umowy o świadczenie usług jest Uczestnik.
 3. W zależności od Konferencji, może ona być Konferencją otwartą lub zamkniętą oraz Konferencją skierowaną do konsumentów lub podmiotów profesjonalnych.
 4. Konferencja otwarta jest dostępna dla wszystkich osób, które są zainteresowane uczestnictwem i spełnią wymogi Regulaminu.
 5. Konferencja zamknięta jest dedykowana zamkniętemu gronu potencjalnych Uczestników z uwzględnieniem określonego kryterium, np. branży / sektora działalności, stanowiska Uczestnika, otrzymania zaproszenia.
 6. Warunkiem skorzystania z usług Konferencji jest:
  1. zapoznanie się z Regulaminem, Regulaminem Szczegółowym oraz Polityką Prywatności Konferencji Evention;
  2. Rejestracja online po spełnieniu wymagań technicznych lub Rejestracja inną ścieżką zgłoszeniową, jeżeli tak stanowi Regulamin Szczegółowy;
  3. uiszczenie Ceny w określonym terminie płatności;
  4. spełnienie wymagań technicznych;
  5. uczestnictwo w Konferencji.
 7. Regulamin Szczegółowy może określać dodatkowe warunki uczestnictwa w Konferencji.
 8. Rejestracja może zostać dokonana wyłącznie przez Uczestnika. Niedopuszczalne jest dokonanie Rejestracji lub Rejestracji online przez inną osobę.
 9. Rejestracja online jest możliwa w przypadku każdej Konferencji. Rejestracja inną ścieżką zgłoszeniową jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy tak stanowi Regulamin Szczegółowy.
 10. Uiszczenie Ceny może zostać dokonane przez Uczestnika, Nabywcę lub inną osobę.
 11. Zawarcie umowy na uczestnictwo w Konferencji lub E-Konferencji następuje w momencie potwierdzenia przez Evention dokonania Rejestracji lub Rejestracji online.
 12. Realizacja umowy następuje w momencie zakończenia Konferencji, a w przypadku obowiązku wystawienia certyfikatu uczestnictwa – w momencie wręczenia lub wysłania Uczestnikowi certyfikatu.
 13. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
  1. w przypadku Rejestracji online – w momencie rozpoczęcia korzystania z formularza Rejestracji online;
  2. w przypadku E-Konferencji – w momencie zalogowania się do E-Konferencji (do transmisji E-Konferencji lub do panelu z materiałami z E-Konferencji).
 14. Zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
  1. w przypadku Rejestracji online – w momencie wysłania formularza Rejestracji online lub zamknięcia formularza Rejestracji online;
  2. w przypadku E-Konferencji – w momencie wylogowania się Uczestnika z E-Konferencji lub zakończenia E-Konferencji przez Evention.
 15. Uczestnik ma prawo rezygnacji z umowy na uczestnictwo w Konferencji na zasadach uregulowanych w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.

§6. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia, na zasadach określonych w zaproszeniu.
 3. Organizator dopuszcza możliwość organizowania Konferencji bezpłatnych.
 4. Organizator dopuszcza stosowanie specjalnych rabatów, w tym m.in. za wcześniejszą rejestrację, za wyrażenie zgód marketingowych, za wykorzystanie kodu promocyjnego.
 5. Cena może różnić się w zależności od zakresu udziału Uczestnika, w szczególności noclegów w przypadku Konferencji stacjonarnej.
 6. Cena dla firm reprezentujących branżę IT jest niezmienna i określona przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 7. Cena może zostać uiszczona wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 8. Cena może zostać uiszczona przez Uczestnika, Nabywcę lub inną osobę.
 9. W tytule płatności należy podać co najmniej nazwę Konferencji oraz imię i nazwisko Uczestnika, za którego uiszczana jest Cena.
 10. Cenę należy uiścić najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania faktury pro forma lub w przeddzień Konferencji, w zależności od tego, który dzień przypada wcześniej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
 11. Organizator ma prawo odmówić udziału w Konferencji Uczestnikowi, który uiści Cenę po terminie płatności.
 12. Szczegółowe warunki dotyczące Ceny, jej wysokości, terminów płatności, rabatów oraz zakresu Konferencji, który obejmuje Cena, są określane w Regulaminie Szczegółowym.
 13. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia od podatku, należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Konferencji.

§7. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i odstąpienia od udziału w Konferencji bez zapłaty Ceny wyłącznie w terminie określonym w Regulaminie Szczegółowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia i jego wysłanie na adres e-mail osoby kontaktowej wskazanej w Regulaminie Szczegółowym lub w formularzu Rejestracji online.
 2. Brak uiszczenia Ceny nie jest tożsamy z odstąpieniem od udziału w Konferencji.
 3. W przypadku odstąpienia od udziału w Konferencji w terminie i trybie określonym w Regulaminie Szczegółowym Uczestnik jest zwolniony od obowiązku zapłaty Ceny, a uiszczoną Cenę Organizator zwraca na to samo konto bankowe, z którego płatność została dokonana.
 4. W przypadku nieodstąpienia od udziału w Konferencji w terminie określonym w Regulaminie Szczegółowym, odstąpienia od udziału w Konferencji po terminie określonym w Regulaminie Szczegółowym lub niewzięcia udziału w Konferencji Uczestnik jest obowiązany do uiszczenia całości Ceny, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia Ceny nie przysługuje jej zwrot Uczestnikowi ani Nabywcy.
 5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

§8. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w Konferencji Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Konferencji zgodnie z zakresem wskazanym w Regulaminie Szczegółowym.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym Danymi Osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy innych Uczestników lub Nabywcy, Organizatora, Partnerów lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora.

§9. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Uczestnika z Konferencji w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub prawa, Organizator ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Konferencji lub podjąć działania wyjaśniające mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Konferencji Uczestnikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu. Oznacza to brak uczestnictwa Uczestnika Konferencji z winy tego Uczestnika i w tym zakresie Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje zwrot Ceny.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika i w konsekwencji brak możliwości udziału w Konferencji,
  2. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji online lub ograniczenia w jego dostępności,
  3. brak spełniania warunków technicznych przez komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji,
  4. poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji lub Rejestracji online;
  5. poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  6. poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
 3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie E-Konferencji.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  2. zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 2. Konferencje są objęte monitoringiem dla celów bezpieczeństwa oraz utrwalaniem przebiegu Konferencji.
 3. E-Konferencje są chronione poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i fizycznych.
 4. W zależności od Konferencji przebieg Konferencji może być częściowo lub całościowo publikowany lub transmitowany.
 5. W zależności od Konferencji, Dane Osobowe Uczestników Konferencji: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa Nabywcy, nazwa podmiotu reprezentowanego, login/numer telefonu/adres e-mail służące do dołączenia do E-Konferencji, fotografia / avatar, wizerunek, aktywność (udział w dyskusjach, zadawane pytania) mogą być ujawniane innym Uczestnikom.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Konferencji Evention.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ujawniania Danych Osobowych Uczestników danej Konferencji zostały uregulowane w Regulaminie Szczegółowym.

§12. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług, w szczególności Konferencji.
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody.
 3. Reklamację należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: lub adres e-mail do osoby kontaktowej w zakresie danej Konferencji podany w Regulaminie Szczegółowym lub w formularzu Rejestracji online.
 4. Składając reklamację należy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora.

§13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, znaki, oznaczenia, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji, jak i prezentacje i inne materiały Konferencji są prawnie chronione, a prawa przysługują Organizatorowi lub osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone).
 2. Ochrona prawna może wynikać z przepisów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych polskich lub unijnych, ochrony patentowej, nieuczciwej konkurencji, naruszania praw do oznaczeń, praw autorskich majątkowych lub niemajątkowych.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 4. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.
 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na własne potrzeby materiały otrzymane od Organizatora w ramach realizacji Konferencji. Wykorzystywanie to nie obejmuje publikacji, rozpowszechniania materiałów ani ich udostępniania innym osobom do ich własnego, w tym prywatnego, użytku.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla danej Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.